,

YENİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OSB’LERİN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği Kapsamında OSB’lerin Elektrik Üretimi

2 Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin (“OSB Yönetmeliği”) 54. Maddesi’nde “OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen hüküm, 12 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin (“Lisanssız Yönetmeliği”) ile OSB Yönetmeliği’nin OSB’lerin Lisanssız Yönetmeliği Madde 5.1.c kapsamında elektrik üretip üretemeyecekleri (mahsuplaşmadan yararlanıp yararlanamayacakları) hususunu açıkça düzenlenmemiş olmaları nedeniyle tartışmalara yol açmıştır.

Lisanssız Yönetmeliği Madde 5.1.c kapsamında elektrik üretecek olan yatırımcı ve/veya tüketicilerin şebekeye verilecek ihtiyaç fazlası elektriğin aylık mahsuplaşma yapıldıktan sonra görevli tedarik şirketi tarafından satın alınacağını düzenlenmiş, Madde 5.1.ç kapsamında üretilerek şebekeye verilecek ihtiyaç fazlası elektriğin ise YEKDEM kapsamında bedelsiz olarak değerlendirileceği, dolayısıyla mahsuplaşmadan yararlanamayacağını düzenlemiştir.

Mülga Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin 19. Maddesi’nin 4. Fıkrası OSB tarafından üretilerek şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin görevli tedarik şirketi tarafından satın alınacağını açıkça düzenlemiştir. Lisanssız Yönetmeliği ise OSB’lerde üretilerek şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik için herhangi bir düzenleme yapmamış, bu konuda sessiz kalmıştır. Kanun koyucu veya düzenleyici kurumların bir konuda sessiz kalması bu konuda düzenleme yapılmasına gerek olmadığı şeklinde yorumlanabileceği gibi ilgili konunun engellenmek/yasaklanmak istendiği şeklinde de yorumlanabilir.

Dolayısıyla OSB Yönetmeliği Madde 54 hükmü OSB’lerin sadece Lisanssız Yönetmeliği Madde 5.1.ç kapsamında elektrik üretebilecekleri dolayısıyla OSB’lerin mahsuplaşmadan yararlanamayacağı şeklinde yorumlanabilir.

OSB Yönetmeliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Lisanssız Yönetmeliği ise Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülmektedir. İki yönetmelik arasındaki muğlaklığın, bu iki düzenleyici kurumun birlikte yapacakları çalışma/açıklama ile giderilmesi gerekecektir.